FANDOM


Saru mo ki Kara Ochiru (literally means "Even Monkeys Fall From Trees") is a Asian-Latin soap opera starring Nori Karamoto, Jem Julelei, and Ichiro Koji.


CastEdit

Nori Karamoto as June Hasiraa-Garcia

Jem Julelei as Shinako Hashiraa

Ichiro Koji as Masao Watanabe

Margot Karamoto as Uta Hashiraa

Haya Fuji as Meta & Caleen Hashiraa


EpisodesEdit

SMKKO (Season 1)

SMKKO (Season 2) (Under construction)